Mateusz Nisztuk

9 tekstów – auto­rem jest Ma­teusz Nisztuk.

***

Po­tokiem słów bez­na­miętnych do ciebie
wiat­rem co uniesie ka­pelusz licznych postaci
kap­tu­rem wszech uk­ry­wającym nasze wspomnienie
wi­noroślą bez­gra­nicznych spojrzeń
błys­kiem je­zior mi­goczących powabnie
dłońmi za­suwający­mi us­ta na klucz
taflą wo­dy we mnie

po­tokiem słów bez­na­miętnych do ciebie
po­całunek po miłości
za zacho­dem wschód
umieram umieram umieram
umieram ci

pozwól mi przestać 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 marca 2016, 17:59

Usłysz moje zwłoki

Usłysz mo­je zwłoki gdy nie ma nas
posłuchaj dźwięku gwiazd kiedy odchodzę
nie było już dla mnie miejsca
tra­ciłaś tlen

do­palam jeszcze szczątki nieba
ja­koby na­dal istniało
za­kończę się z godnością
bo prze­cież jak tak można

rozkładam część siebie
by pozwolić
pozwolić [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 marca 2016, 18:13

Nie nazwę

Spa­cero­wałem przez morza naszych lat
wit­ry­ny od­bić mew, pól , traw
nicze­go nie bra­kowało nam
chcieli­byśmy więcej
nie pot­rze­buje­my już

proszę przyjdź
bądź mi nad ranem
dopóty uj­rzę cię niczyją
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 lipca 2015, 22:22

toNIEmy

chcę wy­powie­dzieć dwa słowa
nieczęsto z nich korzystam
czuj się wyjątkowa
raz je­den mi się wydarzyło
fikcja
miało nie przy­darzyć się później
nie przyz­na­waj od ra­zu medalu
po­całunek powstrzymaj

znam je na pamięć
men­talna całko­wicie śnieżno­biała
ser­co­wa zamieć

blokadaniepotrafięprzepraszam
spróbuję|jutro|od|nowa

[w twoim odbiciu}
mo­jego lus­tra Cię roz­kochać.


16.12.13 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 14 czerwca 2015, 10:56

olka

Pa­radok­salnie trzy­masz mnie w garści
jes­tem dla Ciebie
po­daję kawusię
i dra­pię ochoczo po pleckach

ry­suję Ci ser­ca jak w naszym przedszkolu
i laur­ki robię
choć da­leko To­bie do by­cia matką
stre­sujesz się
gdy nie płaczę w kinie
a z rana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 maja 2015, 21:12

s k r a j n o ś ć

ty­le ile wynaturzeń
uroku
blasków no­cy i dni
kontrastów
spa­leń i samobójstw

ile zebr na przejściu
myśli nagich
życia w klubie
nadziei w szpitalu

skraj­nością nazywaj
obłędną
łza­mi bezdomnego
z dwor­ca pustyni


okrąg poszukiwań
pętla tłem mo­jego umierania17.3.15 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 maja 2015, 18:17

[ nie potrafię umierać w samotności … ]

nie pot­ra­fię umierać w samotności
ty­lu ludzi wam bez­czel­nie odeszło
z pew­ny­mi nie pożeg­na­liście się zupełnie
in­nym trzy­maliście dłoń zbyt długo
na dnie oceanu dziś są wszys­tkie te myśli
je­den krąg za­tacza swe koło
ni­kim jestem
a nikt zasługu­je na cokolwiek
wo­bec te­go pragnę um­rzeć prawdziwie
z szczęściem na ustach
bym mógł szepnąć dwa słowa
po tym jak mnie zabijesz
bo ja po pros­tu kocham
umierać miłością 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 maja 2015, 10:49

Na Niby

(20.05.15 )


ni­by tak jak­byś przeszła mi­liony kroków
ty­siące dróg
i mar­twy ciąg
państw nieopo­dal Kazachstanu
no­gi odmawiają
i ten krzyk padołu
wier­nie poszu­kujący go
w for­mie kamieni
i głazu
od­bi­cia w lusterku
na przejściu w kartonach

Ser­ce ci siwieje
za­miast krwi wino
uśmie­chu żal
je­go za­pachu po­dar­te zdjęcie
przy okaz­ji prze­palo­ne mentolem

a w tle odgłosy az­ja­tyc­kich jęków
nie ob­nażysz się bo otóż
nikt
nie dorówna
choć nie dorównuje
przenikaszpo co by­liście so­bie przez­nacze­ni ? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 maja 2015, 09:47

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 20 maja 2015, 17:46

Mateusz Nisztuk

mój profil instagramowy ->>> https://instagram.com/niewinnychlopakzosiedla/ __________________________________________________________________________ Nadmiernie emocjonalnie aktywny . Delikatnie nadwrażliwy , czasem nad wyraz zdystansowany. Sięgam dziewiętnastu lat i myśli nad tym ,aby porzucić przeszłość . ___________________________________________________________________ Jeżeli korzystasz w jakikolwiek sposób z mo­jego utworu po­daj auto­ra , dzięku­ję Ci. :D

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mateusz Nisztuk

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 marca 2016, 18:07Mateusz Nisztuk sko­men­to­wał tek­st Rachunek su­mienia

21 grudnia 2015, 16:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st Na Ni­by

4 grudnia 2015, 23:25Mateusz Nisztuk sko­men­to­wał tek­st przemijanie

1 września 2015, 21:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie nazwę

31 sierpnia 2015, 22:23Breath... sko­men­to­wał tek­st Nie nazwę

31 sierpnia 2015, 17:21Mateusz Nisztuk sko­men­to­wał tek­st ***

12 sierpnia 2015, 13:59Deszcz sko­men­to­wał tek­st toNIEmy

12 sierpnia 2015, 12:44Mateusz Nisztuk sko­men­to­wał tek­st Są na­miętności, które nig­dy nie [...]